LICENCJA

1. Licencjodawca oświadcza, że jest autorem dzieła (utworu) w postaci fotografii zapisanej w formie cyfrowej pliku JPEG, oraz przysługują mu do niego nieograniczone prawa autorskie (osobiste i majątkowe). Licencjodawca zapewnia, że dzieło nie jest obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich, a korzystanie z dzieła nie będzie stanowiło naruszenia jakichkolwiek praw osoby trzeciej.

2.Licencjodawca udziela licencjobiorcy licencji niewyłącznej na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji: wydruk we własnym zakresie dla potrzeb prywatnych (wystrój mieszkania, pensjonatu, gabinetu, obraz na plutonie itd.). Licencja nie zawiera wykorzystania w celach komercyjnych (kalendarze, banery reklamowe, billboardy, strony internetowe)

3.Z tytułu udzielenia licencji, w zakresie określonym w § 2, licencjodawcy przysługuje jednorazowe wynagrodzenie.

4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (DzU z 1994 r. nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.